Сътрудничесто за реализиране на местни политики в областта на ромската интеграция

За да се приведе в действие Областната стратегия и общинските планове за действие, с настоящия проект сдружение ЛИДЕР ще насърчи участието на структурите на гражданското общество и особено тези на ромската общност в процеса на правене на политики и взимане на решения. Целената промяна е активно взаимодействие на структурите на гражданското общество (с фокус върху ромските) със структурите на гражданското общество. Това активно взаимодействие се изразява в участието на представителите на тези структури в програмирането, изпълнението и оценката на местни политики и мерки, насочени към интеграцията на ромската общност.

Вярваме, че такова активно взаимодействие е абсолютна предпоставка за качествено изпълнение на националните и местните политики в областта, което в крайна сметка да доведе до така чаканото подобрение в условията за живот и реализация на ромската общност. Сред най-важните очаквани резултати на проекта е повишаването на капацитета на структурите на гражданското общество в област Благоевград (с фокус върху ромските такива) в областта на:

  • управленската и административна структура на местните власти,
  • правната регламентация и съществуващите възможности за участието на структурите на гражданското
  • общество в процесите по взимане на решение,
  • механизми за участие и въздействие при вземане на решение на местно ниво,
  • както и запознаване в детайли на съществуващите европейски, национални и местни стратегически документи.

 

Очакван резултат е и реалното активизиране и създаването на устойчиво взаимодействие между съществуващи или новосъздадени структури на гражданското общество и местните власти по отношение на програмирането и изпълнението на политики и мерки за интеграция на ромите. Не на последно място, в резултат на дейностите по проекта се очаква това взаимодействие да се случва по един структуриран и систематичен начин, на базата на тясна координация и сътрудничество между различните структури на гражданското общество.

Продължителност на проекта: 18 месеца

Финансиращ орган: ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА НПО В БЪЛГАРИЯ ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕИП 2009 – 2014 г.

Filters: