УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС НА ТЕМА: „Силата на многообразието: Как младите хора от различни етноси могат да допринеса за изграждане на по- толерантно обществото?“ Сдружение Л.И.Д.Е.Р –ЛИЧНОСТИ, ИДЕИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ в партньорство с община Благоевград обявява ученически конкурс на тема „Силата на многообразието: Как младите хора от различни етноси могат да допринеса за изграждане на по- толерантно обществото?“ Конкурсът […]

СДРУЖЕНИЕ „Л.И.Д.Е.Р- ЛИЧНОСТИ, ИДЕИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ“, партньор по проект №BGLD-3.002-0015 „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите в община Благоевград”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 с бенефициент Община Благоевград           […]

Проект „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите в община Благоевград“ се изпълнява от община Благоевград в партньорство с фондация „Тръст за социална алтернатива“, сдружение „Л.И.Д.Е.Р.“ и „Pirin” Holding, Норвегия и е финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“. Проект е насочен към роми, живеещи на […]

 Проект „Готови за училище” цели да осигури важна за формирането на държавни политики информация относно подходите за увеличаване включването на деца от уязвими общности в детските градини в България и ефектите от посещението на детска градина за училищната готовност на децата, както и да насърчи цялостното включване в ранния образователен процес на деца от семейства в неравностойно положение. Проектът стартира през […]

В препоръката на Съвета на Европейския съюз  за ефективни мерки за интеграция на ромите в страните-членки (09.12.13. 2013 / C 378/01) , той призовава за “подкрепа на активното гражданство сред  ромите” и добавя, че “участието на самите роми  е този процес е от съществено значение за подобряване на условията им на живот, както и за развитието на тяхното социално включване“. В […]

ОБЯВА

Сдружение „ Л.И.Д.Е.Р. „ кани кандидати – жени и младежи (29 г.) от ромски произход с интерес в сферта на бизнес предприемачеството за участие в проект с референтен № CB006.1.31.067„ТРАНСГРАНИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА БИЗНЕС СРЕД РОМИТЕ“ , Договор за субсидия № РД-02-29-217/17.10.2016. Период на изпълнение на проекта: 15 месеца / 18.10.2016 – 17.01.2018. Избраните канидати ще има възможнот да […]

Ромите  за най –уязвимата  група, живеещи в риск от социално изключване и бедност. Основната причина са ниските доходи. Стратегия за интегриране на ромите в България (2012- 2020) са планирани мерки  за заетост за роми,които нямат ефект и не създават  промяна в икономически статус на ромите . На фона на тази картина все повече хора от  общността се опитват сами  да […]

СТАЖАНТ-ИЗСЛЕДОВАТЕЛ

                             ОБЯВА  Екипът на проекта “Дом за всеки”  кани кандидати от ромски произход с интереси в изследователска дейност и социално включване на роми през перспективата на урбанизацията и жилищните условия, да се присъединят към екипа като стажанти за период от една година. Ще бъде избран един кандидат.Позицията […]

Дом за всеки

По данни от Националното преброяване на населението от 2011 г. 51.02% от ромите не притежават законен документ за дома, в който живеят. Строежите на жилища без необходимите съгласувателни документи и в квартали извън регулация е практика, която съществува от началото на ХХ век. Съвместният проект на Фондация „С.Е.Г.А.“, фондация „Рома-Лом“, сдружение „Л.И.Д.Е.Р.“, асоциация „Младежки клуб – Столипиново“, „Център за либерални […]

Срещи с местните групи

През последните три месеца (Септември, Октомври и Ноември) сдружение ЛИДЕР организира повече от 40 работни срещи с младежи и техните родители. Срещите са част от работата на терен , която започна през месец Април 2016 в Италия, Румъния, България, Хърватия и Австрия по проект “ Омъжи се , когато си готова“. Основна цел проекта е превенция на ранните женитби. В […]