УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС НА ТЕМА: „Силата на многообразието: Как младите хора от различни етноси могат да допринеса за изграждане на по- толерантно обществото?“ Сдружение Л.И.Д.Е.Р –ЛИЧНОСТИ, ИДЕИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ в партньорство с община Благоевград обявява ученически конкурс на тема „Силата на многообразието: Как младите хора от различни етноси могат да допринеса за изграждане на по- толерантно обществото?“ Конкурсът […]

СДРУЖЕНИЕ „Л.И.Д.Е.Р- ЛИЧНОСТИ, ИДЕИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ“, партньор по проект №BGLD-3.002-0015 „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите в община Благоевград”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 с бенефициент Община Благоевград           […]

Проект „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите в община Благоевград“ се изпълнява от община Благоевград в партньорство с фондация „Тръст за социална алтернатива“, сдружение „Л.И.Д.Е.Р.“ и „Pirin” Holding, Норвегия и е финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“. Проект е насочен към роми, живеещи на […]

MANIFESTO

We are deeply moved by the situation in our country. Bulgaria is an EU member state with the most people at risk of poverty, forced to assess with less than BGN 5 per day. Social  inequalities between people in Bulgaria continue to increase. Some regions in the country become poorer. The state budget and social programs cannot contribute to decrease […]

Roma for a new policy in Bulgaria

When we talk about elections in Bulgaria, especially now when the parliamentary elections are coming up (April 4, 2021) there is low interest among the whole society. There is a thinking that the elections are rigged and the results are falsified, nothing depends on their vote. The corporate and manipulated vote is observed in almost all spheres of the social […]

 Проект „Готови за училище” цели да осигури важна за формирането на държавни политики информация относно подходите за увеличаване включването на деца от уязвими общности в детските градини в България и ефектите от посещението на детска градина за училищната готовност на децата, както и да насърчи цялостното включване в ранния образователен процес на деца от семейства в неравностойно положение. Проектът стартира през […]

В препоръката на Съвета на Европейския съюз  за ефективни мерки за интеграция на ромите в страните-членки (09.12.13. 2013 / C 378/01) , той призовава за “подкрепа на активното гражданство сред  ромите” и добавя, че “участието на самите роми  е този процес е от съществено значение за подобряване на условията им на живот, както и за развитието на тяхното социално включване“. В […]

ОБЯВА

Сдружение „ Л.И.Д.Е.Р. „ кани кандидати – жени и младежи (29 г.) от ромски произход с интерес в сферта на бизнес предприемачеството за участие в проект с референтен № CB006.1.31.067„ТРАНСГРАНИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА БИЗНЕС СРЕД РОМИТЕ“ , Договор за субсидия № РД-02-29-217/17.10.2016. Период на изпълнение на проекта: 15 месеца / 18.10.2016 – 17.01.2018. Избраните канидати ще има възможнот да […]

Ромите  за най –уязвимата  група, живеещи в риск от социално изключване и бедност. Основната причина са ниските доходи. Стратегия за интегриране на ромите в България (2012- 2020) са планирани мерки  за заетост за роми,които нямат ефект и не създават  промяна в икономически статус на ромите . На фона на тази картина все повече хора от  общността се опитват сами  да […]

СТАЖАНТ-ИЗСЛЕДОВАТЕЛ

                             ОБЯВА  Екипът на проекта “Дом за всеки”  кани кандидати от ромски произход с интереси в изследователска дейност и социално включване на роми през перспективата на урбанизацията и жилищните условия, да се присъединят към екипа като стажанти за период от една година. Ще бъде избран един кандидат.Позицията […]