Проектът цели да изгради  и обучи, като създаде неформална мрежа от ромски семейства на територията на област Благоевград. Чрез знаниата получени по време на обученията семейства ще служат като информационни точки, подпомагащи ромските жени в достъпа им до услуги, предоставяни от институции и организации на местно и регионално ниво. Проектът има добавена стойност по изострянето на чувствителността спрямо проблемите на ромската жена в семейството, общността и обществото като цяло.

Проектните дейности включват: семинар за млади семейства, включващи няколко теми (равноспоставеност, образование, здравеопазване, семейно планиране, домшано насилие, трафик); посещения на местни институции, които ще осведомят участниците за работата си, най-вече в частта социално включване на ромската общност; разработване на брошура и кръгла маса за проблемите на ромската жена и достъпът й до услуги; видео клипове с интервюта на ромски жени, както и събития с медии.По проекта бяха направени две местни кампании, темите на които участниците сами избраха, т.к. отговарят на потребностите в общностите в които живеят.Партньори по проекта бяха над 10 институции, които се включиха и в кампаниите.

  • Дирекция „Социално подпомагане” – Благоевград;
  • Отдел ”Закрила на детето” – Благоевград; Регионална здравна инспекция – Благоевгравград;
  • Областна администрация Благоевград,;
  • Областна дирекция на МВР – Благоевград; Здравна каса Благоевград;
  • Бюро по труда – Благоевград;
  • Дом за деца лишени от родителски грижи ”Свети Николай Мириклийски” – Благоевград;
  • Регионална здравна инспекция Благоевград
  • Комисия за защита от дискриминация.
Filters: