Институционална подкрепа

подкрепа от Отворено Общество - Будапеща

Сдружение ЛИДЕР получи институционална подкрепа за втора поредна година от програма” Ромски инициативи”, фондация ” Отворено общество” – Будапеща. Програмата ще се реализира в рамките на една година.  ЛИДЕР възнамеряват през следващите 12 месеца да следва приоритетите на стратегията за развитие на сдружението (2013-2015) . Ние ще работим върху две стратегически области:
• Активно участие на ромската общността в разработването и мониторинга на местните политики и програми .Ние ще продължимда надграждаме процеса на увеличаване на участието на ромите в политиката стартитал по други инициативи – анализатор на ситуацията за сътрудничество , да насърчават роми да участват на процеса на вземане на , изграждане на капацитет , общ план за действие , работа в мрежа реално участие в съвети, гражданско обсъждане , което прави предложение и препоръки , мониторинг, изграждане на връзка с местните и регионалните власти .

• Укрепване на институционалния и организационно укрепване на сдружението ЛИДЕР в съответствие с нуждите за изпълнение на стратегията за развитие на сдружение ЛИДЕР- развиване и повишаване административния капацитет на екипа , които да бъде в състояние да приложи плана за действие по  стратегията ; увеличаване на капацитета на персонала за изпълнение на плана за действие , както и мониторинг и оценка на напредъка ; увеличаване на капацитета на персонала и активисти за наблюдение на регионалните политики , подобряване на управлението на организацията ;

Filters: