Омъжи се, когато си готовае Европейски проект, който работи по темата за ранните женитби на ромските момичета между 9 и 15-годишна възраст.

Нашият проект се реализра в ромските общности в Румъния, България, Хърватска, Австрия и Италия. Партньори в проекта са женски ромски организации , които работят в общността. Ние се стремим да предизвикаме културна промяна в ромските семейства за създаване на равни възможности и участие на жените, чрез работа в общността, промоция на образование и социална театър.

Детските женитби са патриархалната традиция, комбинирана от утежнената икономическа и социална сегрегация. Ромите са най-голямото етническо малцинство в Европа: от около 10-12 милиона души, почти половината от тях са европейски граждани. Те са и най-бедната и най-дискриминираната групата в Европа. Стратегиите на ЕС за интеграция на ромите, се основават на четири основни приоритета: образование, заетост, здравеопазване и жилищно настаняване. Достъпът до тези основни предпоставки на гражданство е сериозно препятствие за голям брой роми,която се дължи на икономическата криза и ширещите се расистки нагласи на мнозинството. В рамките на ромските общности, това поражда регресивен характер на култура на поражение и виктимизация, както и отстъпване от традиционните патриархални нрави.

Ромските момичета, често едва тийнейджъри, обекти на ранни женитби, са трагичните жертви на тази ситуация: ранните женитби са насилие както физическо, така и психологическо. Това е отрицание на индивидуалната свобода на самоопределение. Това е нарушение на основните права на децата. Тя произвежда социално изключване, оставяйки само на бедността като наследственост от поколение на поколение.

Момичета, обект на ранена женитба спират да ходят на училище, което изключва всякаква възможност за получаване на постоянна работа. Те раждат в ранна възраст, което води до сериозни рискове за здравето и до дългогодишни последствия.Детските женитби са форма на насилие, които водят до: преждевременно напускане на училище, безработица, рисковете за здравето, бедност.

Важно е, че институциите и гражданското общество признават проблема и го включват като вертикален приоритет в Националните стратегии за интеграция на ромите.

Filters: