Сдружение "Лидер" се включи в Литературното четене по повод Рома Прайд 2013, което се проведе на 05.10.2013 в Младежки дом - Благоевград.

На 23-24.09.2013 г Представители на Сдружение "Лидер" – Благоевград участваха в работна среща в гр. Велико Търново по повод възможностите за разширяване на програма „Общностен мониторинг на здравни услуги“.

Състезанията за проведоха на 23-25 в гр. Благоевград , по проект „ Адаптиран спорт за хора със зрителни увреждания” финансиран от Фонд „Социална закрила” – МТСП на сдружение „ Достоен живот „ – Благоевград.

В Благоевград се проведе пресконференция на 30.09.2013 по повод стартирането на проект „Сътрудничество за реализиране на местни политики в областта на ромската интеграция“.

На заседанието бе представена информация от членовете на съвета за изпълнението на дейности за второто тримесечие на 2013 г. от Общинските планове за действие за интегриране на ромите и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 2012-2014 г.

Кампанията събра четиридесет доброволци: младежи от различни етнически групи, родители на деца от детската градина, екипа на сдружение “ЛИДЕР–МИРР“ и персонала на детската градина.

През изминалата седмица, на 4-ти и 5-ти септември, в София се проведе среща организирана от Фондация „С.Е.Г.А. - Старт за Ефективни Граждански Алтернативи“ по повод стартирането на проект „Младежи без граници“.

През изминалия уикенд, в Университетски център „Бачиново“- Благоевград се проведе обучителен семинар на доброволци, организиран от сдружение „ЛИДЕР” по проект “Доброволци 2020“.

На 16.08.2013г (петък) в сградата на Областна администрация - Благоевград се проведе среща между сдружение „Лидер - местни инициативи за развитие и равнопоставеност“ и Областна администрация Благоевград.

Проект “Доброволци 2020” се реализира с подкрепата на програма „Младежта в действие” на Национален център ”Европейски младежки програми и инициативи” към МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА . ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА Основната цел на проекта е да се популяризират ценностите на доброволчеството сред млади хора от различни етнически групи и да се повиши броят млади доброволци в град Благоевград. Специфичните […]