СДРУЖЕНИЕ „Л.И.Д.Е.Р- ЛИЧНОСТИ, ИДЕИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ“, партньор по проект №BGLD-3.002-0015 „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите в община Благоевград”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 с бенефициент Община Благоевград

                                                        ОТКРИВА
процедура за избор на изпълнител на услуга с предмет : „Организиране и провеждане, вкл. логистика, на събития (обучения и срещи )“ по проект №BGLD-3.002-0015 „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите в община Благоевград”.

Пълния текст на пакета от документи -изтеглете от тук

 

Comments are closed.