Проект „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите в община Благоевград“ се изпълнява от община Благоевград в партньорство с фондация „Тръст за социална алтернатива“, сдружение „Л.И.Д.Е.Р.“ и „Pirin” Holding, Норвегия и е финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“.

Проект е насочен към роми, живеещи на територията на община Благоевград, наброяващи 5100 човека. Сред етническите малцинства и най-вече сред ромското население са налице различни фактори, подхранващи бедността – ранно отпадане от училище, ниско образование, трайна безработица и липса на трудови навици, ограничени възможности за заетост, лоши битови условия, липса на достъп до здравни, социални и образователни услуги.
Предвижда се прилагане на интегрирани мерки,които ще обхванат множество казуси и ще се опита да разреши проблеми, свързани с подобряване на здравния статус, ограничаване на бедността, неблагоприятната околна и жилищна среда, начин на живот и др. Проектът ще спомогне за улесняване на достъпа до образование и здравеопазване и заетост на представителите на ромската общност и ще спомогне за преодоляване на риска от социално изключване и дискриминация. Ще бъде осигурен мобилен здравен кабинет, оборудван с медицинска техника.Предвидени са инфраструктурни дейности за изграждане на Общностен център и за сметосъбиране.Резултатите от изпълнение на проектните дейности ще допринесат за повишаване на нивото на приемане на ромите от мнозинството в общината. За целта е предвидено провеждане на информационни кампании както сред ромите, така и сред мнозинството. Предвидени са и дейности за обмяна на опит с държавите донори, които също ще допринесат за постигане на дефинираните цели.
Проектът е разработен с активното участие на ромската общност на територията на община Благоевград, общината и партньорските НПО организации, като е извършен анализ на нуждите, на базата на който са дефинирани набор от свързани и взаимно допълващи се мерки. Предвидени са и дейности за обмяна на опит с държавите донори, които също ще допринесат за постигане на идентифицираните цели.
Общата цел на е да се създадат устойчиви механизми за подобряване на състоянието и възможностите на хората, живеещи в ромските общности на територията на общината чрез прилагане на интегрирани мерки, включващи подобряване на достъпа до социални услуги, образование, заетост, здравеопазване и недискриминация, както и овластяване на ромите.
                                                                                                                                        picwww.eeagrants.bg

 

Comments are closed.