В препоръката на Съвета на Европейския съюз  за ефективни мерки за интеграция на ромите в страните-членки (09.12.13. 2013 / C 378/01) , той призовава за “подкрепа на активното гражданство сред  ромите” и добавя, че “участието на самите роми  е този процес е от съществено значение за подобряване на условията им на живот, както и за развитието на тяхното социално включване“. В отговор на този призив, се прие Рамката на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите до 2020 г., а европейските страни-членки в Централна и Източна Европа приеха стратегии за национални политики за приобщаване на ромите. В България и други страни от ЕС, много от  стратегиите бяха  мултиплицитани като стратегически документи на регионално и общинско ниво. Експертният анализ на тези  документи показва, че те са добре разработени, но остават без наблюдение и  приложение. Настоящият проект се стреми да осигури интервенция, която да доведе до подпомагане интеграция на ромите  в българското  обществото. Освен това проекта предлага много специфичен модел на застъпничество (отдолу-нагоре, междуобщностен  и междусекторен) ,  воден от самите ромите , който модел  ще бъде доразвит, тестван и насърчаван в рамките на проекта като “добри практики” в областта на образованието, заетостта , здравеопазването, жилищно строителство  и др.

Roma Up се фокусира върху обучение и овластяване на ромските лидери на местно ниво, които  да се застъпят  за ефективно прилагане на съответната политическа рамка.  В него  участват  социални и професионални групи на местно ниво, с цел трансобщностно и междусекторно застъпничество за интеграция на ромите като част  от общите  усилия на гражданското общество и  ангажирането им за изпълнение на политиките  за ромите .

Проектът „ Roma Up- Местни политики и действия за включване на ромската общност” се фокусира върху модели систематизирани от конктерните действия на партньортите  на местно ниво-  „ Л.И.Д.Е.Р.- Личности Идеи и Действия за Ефективни Решения  ” гр. Благоевград ,  сдружение „Младежки клуб Рома Столипиново 1996“ гр. Пловдив , фондация „Рома Лом“ гр. Лом  и  сдружение „Про Европейска Мрежа“ гр.София.

Roma Up е разработен да решава на проблеми, приложими във всички страни-членки на ЕС , като се стреми да допринесе за генериране на възможни подходи и добри практики в цяла Европа съвместно с включените  асоциирани партньори от Румъния и Унгария. 

Проекта е подкрепен по програма  „Права, равенството и гражданство“ , Дирекция“ Правосъдие и потребители „  Европейска комисия.  

1

 

Comments are closed.