В рамките  проект BG05/422 „Сътрудничество за реализиране на местни политики в областта на ромската интеграция“ на 10 -11 май в град Благоевград се проведе първия етап от три-модулни обучителни семинари  за изграждане на капацитет  и компетенции за застъпничество, мониторинг и участие в политики  на неправителствени организации и инициативни групи от регион Благоевград. Два дни,  26 участника  от 13 населени места дискутираха темата за европейските и национални  политики тяхното изпълнение на местно  ниво.

Проекта се реализира от сдружение Л.И.Д.Е.Р. в партньорство с Областна администрация- Благоевград, който се стреми  да насърчи участието на гражданските организации в процесите на формулиране на политики и вземане на решения свързани с ромската общност съвместно с институциите на местно и регионално ниво.

Проекта е на междинен етап на изпълнение. До момента има изготвен анализ  на досегашният модел на сътрудничество и методология за създаване на устойчиви партньорства между гражданските  организации и местните власти. Предстой издаването на Наръчник  който да напътства гражданските организации и инициативните групи при съвместната им работа.

Проектът се Финансира по Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство  2009 -2014,     www.ngogrants.bg

 

Comments are closed.