На основание чл.30 от Общите условия на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 -2014.

във връзка с необходимостта от определяне на изпълнител на услуга

ОТКРИВАМ

Процедура  по избор с публична покана на изпълнител на услуга с предмет : провеждане на три модулни обучителни семинара „Обучения за изграждане на капацитета на НПО” по проект BG05/442 „Сътрудничество за реализиране на местни политики в областта на ромската интеграция” финансиран по Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 -2014.

Пълния пакет информация можете да откриете на сайта на проекта

 

Comments are closed.