Сдружение ЛИДЕР участва в заседание на ОССЕИВ на област Благоевград на 20.12.2013г. Заседанието бе открито в 10:00 часа в конферентна зала в сградата  на Областна администрация Благоевград. Членовете на съвета представиха информация  относно  изпълнението на дейности от Общинските планове за действие за интегриране на ромите и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 2012-2014г. за трето тримесечие на 2013 г, изпълнение  на ангажиментите по Националния план за действие и международната инициатива “ Десетилетие на ромското включване 2005-2015г. , както и приоритетите заложени в Областната стратегия за интегриране на ромите в Благоевградска област (2012-2020),  за трето тримесечие на 2013г.

 

Comments are closed.